Supervision

Gennem supervision får I en tryg ramme for udvikling og faglig refleksion. Vi vender de udfordringer, I møder på arbejdet, og drøfter hvad det gør ved jer – og hvad I kan gøre ved det.

Bliv klogere på jeres professionelle praksis

Gennem supervision får I en tryg ramme for udvikling og faglig refleksion. Vi vender de udfordringer, I møder på arbejdet og giver rum til, at I bliver klogere på jeres professionelle praksis – både den nonverbale og den verbale.

Udfordringer og konflikter er uundgåelige, når mennesker arbejder med mennesker. I mine supervisioner sættes derfor medarbejdernes oplevelser, deres faglighed og deres professionelle virke i fokus ved løbende at reflektere over og se det i samspil med borgerne og organisationens og omgivelsernes kontekst. Supervisionen bygger på at man lærer fra sin egen og hinandens praktiske viden og personlige erfaringer i en tryg ramme.

Proces

For at skabe balance, sammenhængskraft og fleksibilitet til at rumme og håndtere det høje pres i hverdagen, arbejder vi på flere planer. Der inddrages psykologisk viden, italesættes mentale, følelsesmæssige og kropslige strategier samt oplevelsen af gruppens dynamik. Det handler både om de mennesker, som I arbejder med i jeres hverdag, og om, hvad hverdagen gør ved jer – både på det individuelle og på det kollegiale plan.

Tydelighed

Tydelighed og klarhed giver tryghed.

Et vigtigt element i supervisionen er derfor mere tydelighed, for eksempel omkring jeres faglige tilgange, de konkrete samarbejdsvanskeligheder eller en afklaret opgaveløsning. Hvad gør I og hvorfor? Hvem har ansvar for hvad? Hvordan kommunikerer I? Hvordan sikrer I et fælles fundament?

Målgruppe og tilgang

Jeg superviserer både ledelse, teams og medarbejdere. Ved større opgaver inddrager jeg ofte andre samarbejdspartnere, så vi sikrer en rollefordeling, der gavner organisationen bedst muligt.

I mine supervisioner er det min intention at skabe et lyttende rum med empati for både borgernes og medarbejdernes perspektiver. Til tider udfordrer jeg det bestående og stiller mig nysgerrig overfor mere fastlåste overbevisninger og måder at gøre tingene på. Samtidig har jeg fokus på at bidrage til at anerkende og værdsætte det, der allerede fungerer.

Jeg arbejder både konsultativt og procesorienteret. Det indebærer, at jeg dels har fokus på at forstå for eksempel barnets eller borgerens adfærd ud fra både psykologisk/neuropsykologisk viden og min erfaring fra arbejdet med særligt sårbare og mennesker med nedsat funktionsniveau. Og dels har jeg fokus på medarbejdernes oplevelser samt det interne og eksterne samspil og samarbejde. Her baserer jeg mig på en humanistisk og systemisk tilgang.

“If we are part of the problem, then we are part of the solution”

Prof. Andy McDonnell

Low Arousal supervision

Jeg har bred erfaring med Low Arousal supervision til teams, der arbejder med særligt sårbare og mennesker med udfordrende adfærd, for eksempel på bosteder for mennesker med funktionsnedsættelser, specialskoler og rusmiddelbehandling.

Low Arousal supervision bidrager til en dyberegående og mere omfattende forståelse af borgeren, så medarbejdere og ledelse gennem tydelige håndterings-, evaluerings – og forandringsmetoder kan gøre omgivelserne mere forudsigelige og meningsfulde for borgeren. Endvidere bidrager supervisionen til at sænke konfliktniveau, konfrontationer og stress hos borgerne og medarbejderne.

Fokuspunkter i en Low Arousal supervision kan være:

  • At afdække og forstå borgerens vanskeligheder og udviklingsmuligheder ved hjælp af stressprofil og affektreguleringsmodel, så der kan skabes mere tydelighed omkring den pædagogiske tilgang og de strategier, de har behov for.
  • At undersøge betydningen af medarbejdernes nonverbale og verbale kommunikation, samt deres arousals betydning for op/nedtrapning og håndtering af konfliktsituationer.
  • Undersøgelse af, hvad der øger medarbejdernes arousal, for eksempel egne forestillinger og forventninger, samarbejde, opgaver og forandringer i organisationen.
  • Individuelle og kollegiale måder at være i konflikter på – og udvikling af en fælles tilgang til konflikter.
  • Udvikling af en fælles pædagogisk praksis.

Tina Falk Nielsen, leder af botilbud Skelhøj, EKBA, Egedal Kommune:

“Jolande er med hendes nærvær og empatiske tilgang til personalegruppen med til at skabe et forum, hvor medarbejderne får mulighed for at kunne reflektere over egen praksis og faglighed. Hun har altid stor opmærksomhed på at skabe afklaring og forståelse for den faglige tilgang, for gruppedynamikken i medarbejdergruppen, samt for dens betydning for opgaveløsningen.”